घर बाटो सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडाको वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु.५००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. तोकिएको ढाँचाको निवेदन
२. जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
३. फायल नक्साको प्रतिलिपि
४. चालु वर्षको घरधुरी / मालपोत करको रसिद
५. जग्गा धनि स्वयम् उपस्थित हुनु पर्ने