महिला तथा बालबालिका शाखा द्वारा संचालित तालिमका झलक