सम्पति मुल्यांकन तथा आय प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडाको वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
प्रति हजार रु.१
आवश्यक कागजातहरु: 

१. तोकिएको ढाँचामा निवेदन
२. जग्गा धनिपुर्जाको प्रतिलिपि
३. आम्दानीको स्रोत खुल्ने प्रमाणको प्रतिलिपि
४. नागरिकताको प्रतिलिपि
५. चालु बर्षको घरधुरी/मालपोत करको रसिद