ह्यूम पाइप खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र वा E-Bidding आह्वानको सुचना