FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्धन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/05/2023 - 10:49 PDF icon CCF_000128.pdf
शिक्षा नियमावली, २०७९ ७९-८० 04/03/2023 - 10:08 PDF icon शिक्षा नियमावली, २०७९.pdf
शिक्षक दरवन्दी मिलान कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/02/2023 - 19:04 PDF icon शिक्षक दरवन्दी मिलान कार्यविधि, २०७९.pdf
पोषणमैत्री स्थानीय तह कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ ७९-८० 02/28/2022 - 13:27 PDF icon पोषणमैत्री स्थानीय तह कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८.pdf
शिक्षा नियमावली ७५/७६ 11/03/2018 - 11:42 PDF icon शिक्षा नियमावली.pdf
गाउँपालिकाको नीति ७४/७५ 01/23/2018 - 13:28 PDF icon गाउँपालिकाको नीति.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि – २०७४ ७४/७५ 12/23/2017 - 16:41 PDF icon गाउँ सभा सञ्चतालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमाली – २०७४ ७४/७५ 12/23/2017 - 16:36 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमाली – २०७४
गाउँकार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली – २०७४ ७४/७५ 12/22/2017 - 17:00 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली – २०७४
जनप्रतिनिधिहरूकाे अाचारसंहिता ७४/७५ 12/22/2017 - 16:28 PDF icon जनप्रतिनिधिकाे अाचारसंहिता