आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण विद्यालयहरुको तलब भत्ता निकासा सारांश निम्न रहेको जानकारी गरिन्छ...........

आर्थिक वर्ष: