वडा कार्यालयहरुको भवन निर्माण कार्यका लागि E-Biddind को माध्यमबाट बोलपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना