विद्युत मिटर जडान सिफारिस

लाग्ने समय: 
तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडाको वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु.२००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि २. निवेदन ३. एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद