शिक्षकहरु को तलब भत्ता सम्बन्धमा

आ.व. २०७६।७७ को कार्तिक महिनाको तलब भत्ता निकासा भएको जानकारी गराइन्छ ।

आर्थिक वर्ष: