साधारण विविध सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रकृति अनुसार
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रकृति अनुसार
सेवा दिने कार्यालय: 
प्रकृति अनुसार
सेवा शुल्क: 
प्रकृति अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

१. तोकिएको ढाँचाको निवेदन
२. नागरिकताको प्रतिलिपि लगायत निवेदन प्रकृति अनुसार आवश्यक विषयको आधारमा अन्य कागजातहरु समेतको प्रतिलिपि