सुक्ष्म योजना तर्जुमा तथा अत्यावधिक र पूर्ण खोप दिगोपन सम्बन्धि गोष्ठीका तस्विरहरु...