सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सुचना, प्रकाशन मितिः २०७८/०१/०८

यस कार्यालयबाट मिति२०७७/११/१८ मा अन्नपुर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका प्रकाशित ठेक्का नं.ATRM/RD/NCB/10-077/78 अनुसार दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरुको प्राविधिक प्रस्तावको परीक्षण गर्दा तपसिल अनुसारका वोलपत्रहरु सारभूत रुपमा प्रभावग्राही तथा योग्यताका आधारमा सफल भएकालेसार्बजनिक खरि

Pages